Фирмата е еднолична. Основана е през 1998 г. от Младен Богданов Младенов, доцент в катедра “Двигатели с вътрешно горене” при РУ “Ангел Кънчев”, експерт по ДВГ към Националната агенция за приходите, включен под № 287 в списъка на експертите по чл. 61 от ДОПК и вещо лице към Окръжен съд - Русе.
      Фирмата извършва експертизи на моторни превозни средства (МПС) за предоставяне на консултантски услуги по заявка на физически или юридически лица. Консултантските услуги се извършват чрез анализ на информацията събрана от документи и/или чрез оглед на МПС. Предлагат се следните

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ:

      При работа само по документи не се налага оглед на МПС. За извършването на някои консултантски услуги типът на двигателя трябва да е известен. Когато в документите липсват данни за типа на двигателя, последният се определя след оглед на МПС.

 

Share